bóng đá 88 Điều khoản chung

Phiên bản 05/2018, sửa đổi lần cuối vào ngày 25 tháng 5 năm 2018.

1. Giới thiệu

1.1 Thỏa thuận này thiết lập các điều khoản và điều kiện chung (sau đây "T & c") cho mối quan hệ hợp đồng giữa Ltd Thương mại điện tử HHK (sau đây  Một trong những người khác, chúng tôi, chúng tôi) và bất kỳ người nào đăng ký với chúng tôi, có thể đó là một Liên kết/Đại lý hoặc một khách hàng/người chơi cá nhân trực tiếp (sau đây "Người dùng"Thì "Bạn").

1.2 Mỗi người dùng được yêu cầu chấp nhận các T & C này khi đăng ký một tài khoản có Grinder VIP và bị ràng buộc bởi chúng trong suốt sự tồn tại của mối quan hệ.

1.3 Mối quan hệ hợp đồng giữa người dùng đã đăng ký và VIP-Grinder được điều chỉnh và hiểu theo các T & C này và luật pháp của Malta.

1.4 Trong trường hợp tranh chấp giữa phiên bản tiếng Anh của các điều khoản và điều kiện và phiên bản trong các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế. Bất kỳ thông tin nào khác trên trang web này hoặc liên kết Các trang web có thể được trình bày bằng một số ngôn ngữ khác, nhưng chỉ dành cho mục đích thông tin.

1.5 Bạn được khuyến nghị in một bản sao của các Điều khoản và Điều kiện này cho của bạn Hồ sơ và lưu trữ chúng ở một nơi có thể truy cập.

2. Thay đổi các điều khoản và điều kiện

2.1 Các điều khoản và điều kiện có thể được thay đổi theo thời gian vì một số lý do bao gồm mà không giới hạn lý do thương mại, tuân thủ luật pháp hoặc quy định, hướng dẫn, hướng dẫn hoặc khuyến nghị từ cơ quan quản lý hoặc lý do dịch vụ khách hàng.

Mọi thay đổi sẽ được truyền đạt cho người dùng thông qua các phương thức sau:

  1. Email (đến địa chỉ email bạn trước đây đã cung cấp cho chúng tôi) thông qua bản tin VIP-Grinder và
  2. Một thông báo trên trang web.

Bạn được yêu cầu đảm bảo rằng bạn đã chọn tham gia dịch vụ bản tin.

2.2 Thay đổi áp dụng với hiệu quả ngay sau khi xuất bản.

2.3 Nếu bạn tiếp tục sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của VIP-Grinder và/hoặc tài khoản của bạn sau khi thông báo, bạn từ thời điểm đó, sẽ được coi là đã được chấp nhận và bị ràng buộc bởi T & C mới bao gồm bất kỳ bổ sung, loại bỏ hoặc thay thế nào.

2.4 Nếu có bất kỳ thay đổi nào là không thể chấp nhận được bạn, Bạn có thể ngừng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi và/hoặc đóng tài khoản của mình.

3. Chính sách bảo mật

3.1. Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật.

4. Quy tắc tài khoản

4.1 Bạn phải ít nhất 18 tuổi. Mục nhập chưa đủ tuổi.

4.2 Cư dân trong các khu vực pháp lý cấm cờ bạc trực tuyến không thể đăng ký làm Người dùng với VIP-Grinder.

4.3 Mục nhập gian lận, nhiều hoặc hoàn thành không chính xác sẽ không được chấp nhận. Điều tương tự áp dụng cho các mục được thực hiện trong vi phạm hoặc không tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

4.4 VIP-Grinder chấp nhận không có trách nhiệm đối với các mục chưa được nhận đúng vì bất kỳ lý do gì.

4.5 Để mở tài khoản với VIP-Grinder, tiềm năng người sử dụng Phải điền chính xác mẫu đăng ký trên trang web và đọc và chấp nhận T & C như được tìm thấy trên trang web .3sna.com). Trong quá trình đăng ký người sử dụng Phải cung cấp cho vip-Grinder với tên đầy đủ, địa chỉ và e-mail chính xác của anh ấy/cô ấy. Các người sử dụng Đồng ý cập nhật thông tin này nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân của họ được cung cấp.

4.6 Máy nghiền VIP có thể, theo quyết định riêng của mình và không phải cung cấp bất kỳ biện minh nào, từ chối mở tài khoản.

4.7 VIP-Grinders có quyền đóng của bạn Tài khoản và hoàn trả cho bạn số dư có sẵn theo quyết định tuyệt đối của mình và không có bất kỳ nghĩa vụ nào để nêu một lý do hoặc thông báo trước.

4.8 Trong quá trình đăng ký, người dùng sẽ có thể chọn tên người dùng và mật khẩu của mình. Mật khẩu có thể được người dùng thay đổi bất cứ lúc nào. Người dùng phải giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu.

4.9 VIP-Grinders có quyền loại trừ những người mới tham gia vào các dịch vụ, chương trình khuyến mãi, huấn luyện, sự kiện và từ việc sử dụng trang web của mình bất cứ lúc nào, đặc biệt nếu VIP-Grinder có bằng chứng cho thấy người đăng ký đã cố gắng đăng ký bằng cách sử dụng nhiều hơn một Tên người dùng hoặc đang tham gia vào bất kỳ hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp nào, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, rửa tiền và bán phá giá chip.

4.10 Máy nghiền VIP vẫn giữ quyền kiểm tra và xác nhận danh tính của người dùng.

4.11 Bạn đồng ý không được phép quảng bá công khai các giao dịch VIP-Grinder, ví dụ như bằng cách đăng chúng trên một diễn đàn hoặc các kênh xã hội, mà không có sự chấp thuận trước của chúng tôi.

4.12 Các chi nhánh cho các sản phẩm, dịch vụ và giao dịch VIP-Grinder Người dùng) và sẽ được lập hóa đơn trong trường hợp doanh thu âm, bồi hoàn, thanh toán vượt mức hoặc thanh toán trở lại được tạo ra thông qua chúng. VIP-Grinder có quyền tính phí đối với liên kết đầu cho bất kỳ sự gian lận, vi phạm mạng và tiền phạt do các chi nhánh phụ tương ứng của họ.

4.13 Chính sách Retag: Retags chỉ có thể 2 tuần sau khi đăng ký. Sẽ không có Retags nào được phép nếu người chơi đã có tài khoản poker hoạt động với chúng tôi. Vui lòng gửi email cho chúng tôi để xem xét từng trường hợp.

4.14 Quyết định của HKK liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào sẽ là cuối cùng và tuân theo phán quyết cuối cùng của chúng tôi.

5. Thanh toán

5.1 hoa hồng/tiền thưởng do người dùng (liên kết tiền thưởng hoa hồng và/hoặc người chơi) sẽ được trả bằng VIP-Grinder thông qua EUR hoặc USD Skrill, Neteller Luxon, Ecopayz hoặc BTC vào hoặc trước ngày thứ ba mươi (30) của mỗi tháng cho hoa hồng/tiền thưởng được tích lũy trong tháng ngay trước đó. Khoản thanh toán đó sẽ được kèm theo một tuyên bố bằng văn bản chi tiết tính toán của hoa hồng/tiền thưởng. Nếu hoa hồng/tiền thưởng phải trả cho người dùng cho bất kỳ tháng theo lịch nào là ít hơn USD hoặc 100 euro, thì máy nghiền VIP sẽ giữ lại của bạn Thanh toán cho đến khi tổng số tiền đến hạn ít nhất là USD hoặc 100 Euro.

5.2 Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng Euro hoặc bằng các loại tiền tệ khác có thể được xác định bởi các hạt VIP theo tiền tệ nhận được.

5.3 Grinders VIP có quyền giữ lại bất kỳ hoa hồng nào được tạo ra bởi các giới thiệu được xác định là khách hàng hiện tại.

5.4 liên kết chịu trách nhiệm kế toán cho bất kỳ VAT nào được coi là do hoa hồng kiếm được từ chương trình đối tác của chúng tôi.

5.5 Máy nghiền VIP có quyền điều chỉnh các khoản thanh toán của hoa hồng/tiền thưởng để phản ánh các khoản thanh toán vượt mức, chuyển đổi tiền tệ, khoản bồi hoàn khách hàng mới và/hoặc tín dụng hoặc thanh toán của VIP-Grinder tại bất kỳ thời điểm nào bao gồm hồi tố trong 6 tháng. Trong một sự kiện như vậy, bất kỳ doanh thu và hoa hồng nào được tạo ra sẽ được giải quyết cho phù hợp.

5.6 Nếu không phải là người trồng VIP, chỉ một phần hoặc chậm trễ nhận được khoản thanh toán của bất kỳ nhà điều hành/đối tác kinh doanh nào, nó sẽ không chịu trách nhiệm hoặc theo bất kỳ cách nào để thanh toán hoa hồng liên kết và/hoặc tiền thưởng cho người chơi cho đến khi thanh toán được nhận.

5.7 Trong sự kiện VIP-Grinder có thể cung cấp bằng chứng hợp lý cho thấy bất kỳ loại gian lận nào đã xảy ra, đối với phần của chi nhánh, một phần của một khách hàng của anh ta hoặc một phần của người dùng khác (người chơi), VIP-Grinder có quyền đối với quyền Giữ lại bất kỳ hoa hồng/tiền thưởng tích lũy cho đến khi làm rõ đầy đủ vấn đề.

5.8 Người dùng sẽ chịu trách nhiệm cập nhật thông tin thanh toán của họ tại Bảng tài khoản ´my của tôi trong thời gian do. Nếu VIP-Grinder không sở hữu thông tin thanh toán của người dùng trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi kết thúc tháng theo lịch tương ứng, trong đó Ủy ban sẽ kiếm được, khoản thanh toán tiền thưởng đó và tiền thưởng sẽ bị tịch thu.

6. Theo dõi

6.1 Theo dõi tài khoản poker của bạn được xác nhận sau khi trạng thái theo dõi đã được cập nhật trong tài khoản của bạn với trang web của chúng tôi.

6.2 Khi cập nhật, bạn sẽ nhận được thư xác nhận. Người dùng phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các chi tiết đăng ký được gửi chính xác, ví dụ như tên người dùng da và tỷ lệ phần trăm giao dịch.

6.3 Bạn không nên bắt đầu chơi trước khi theo dõi đã được xác nhận.

6.4 Máy nghiền VIP không thể đảm bảo theo dõi; Có nghĩa là, nếu vì bất kỳ lý do nào, trạng thái theo dõi đã được xác nhận mặc dù các nhân viên VIP không được các đối tác của mình trả tiền cho tài khoản, thì VIP-Grinder sẽ không chịu trách nhiệm không có nghĩa vụ phải trả hoa hồng hoặc tiền thưởng.

6.5 VIP-Grinder có quyền theo dõi cả hai của bạn Tài khoản Skrill và Neteller và nâng cấp bạn trong các chương trình VIP tương ứng của họ.

6.6 bằng cách gửi của bạn Chi tiết tài khoản người chơi trong văn phòng Back của chúng tôi, bạn đồng ý rằng các máy nghiền VIP sẽ chia sẻ và yêu cầu của bạn Thông tin cá nhân như tên người dùng, biệt danh, địa chỉ email và dữ liệu cá nhân tiếp theo với các phòng poker và nhà điều hành liên kết của chúng tôi.

7. Việc đình chỉ và đóng tài khoản

7.1 VIP-Grinder có quyền đình chỉ hoặc đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp được nêu trong các điều khoản và điều kiện này.

7.2 Tài khoản người dùng đặc biệt có thể bị chúng tôi đóng bất cứ lúc nào, nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đang tham gia vào các hoạt động bị cấm hoặc bất lợi, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở sự thông đồng, gian lận, Sử dụng RTA, Gian lận, hoạt động tội phạm hoặc bất kỳ hành động nào trong đức tin xấu hoặc đó là bất lợi cho hành vi kinh doanh của chúng tôi.

7.3 Khi bạn vi phạm T & C, chúng tôi có thể, trước khi đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn, thông báo cho bạn (sử dụng chi tiết liên hệ được cung cấp của bạn) rằng bạn đang vi phạm, yêu cầu bạn dừng hành động liên quan hoặc không hành động, và/hoặc yêu cầu bạn đặt đúng hành động hoặc lỗi về phía bạn.

7.4 Bất kể chúng tôi đình chỉ hay chấm dứt tài khoản, chúng tôi có thể quyết định hủy bỏ và vô hiệu hóa bất kỳ khoản hoa hồng và tiền thưởng chưa thanh toán nào theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi khi có sự thất bại về công nghệ hoặc ở đâu bạn đã vi phạm bất kỳ T & C trong Thỏa thuận này.

7.5 khi đình chỉ của bạn Tài khoản vì bất kỳ lý do nào:

7.5.1 Không được phép hoạt động (bao gồm tiền gửi, rút ​​tiền, chơi game, cá cược tạo doanh thu hoặc hoa hồng) cho đến ngày được chúng tôi kích hoạt lại

7.5.2 Không có hoa hồng/tiền thưởng sẽ được ghi có vào của bạn tài khoản.

7.6 khi đóng cửa của bạn tài khoản do vi phạm các điều khoản và điều kiện này:

7.6.1 Tất cả các khoản thanh toán hoa hồng hoặc tiền thưởng nợ sẽ bị vô hiệu và bị tịch thu bởi bạn.

7.6.2 Máy nghiền VIP có quyền giữ lại các khoản tiền trong tài khoản của bạn từ bạn trong khi chờ xác định bất kỳ cuộc điều tra nào và/hoặc bị mất chúng.

8. Quyền sở hữu trí tuệ

8.1 VIP-Grinder sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền (bao gồm bản quyền trong phần mềm), quyền cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu, tên miền, bí quyết và bất kỳ quyền nào khác được kết nối với các sản phẩm và dịch vụ hoặc phần mềm cần thiết để sử dụng này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được tạo ra và/hoặc thoát khỏi Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu quảng cáo, biểu ngữ và dữ liệu khách hàng mới, sẽ hoặc trở thành tài sản duy nhất của Grinders VIP.

8.2 Trong mọi trường hợp, việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của VIP-Grinders sẽ cấp cho bạn quyền sở hữu quyền sở hữu của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

8.3 Bạn không được, cũng không phải cho phép bất kỳ người nào khác sao chép, lưu trữ, xuất bản, thuê, giấy phép, bán, phân phối, thay đổi, thêm, xóa, xóa hoặc giả mạo trang web, bất kỳ phần nào của nó bao gồm bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế nào , Thương hiệu hoặc các thông báo quyền sở hữu khác được gắn vào Trang web, bất kỳ phần mềm độc quyền nào sẽ ảnh hưởng đến trang web và/hoặc bất kỳ phần mềm nào có sẵn để tải xuống mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

9. Trách nhiệm

9.1 Grinders VIP chỉ chịu trách nhiệm về sơ suất thô hoặc hành động có chủ ý được thực hiện bởi quản lý, nhân viên hoặc quản lý khu vực.

9.2 Máy nghiền VIP không chịu trách nhiệm về các dịch vụ, trang hoặc nội dung của các trang web mà các liên kết có thể được cung cấp theo thời gian từ trang web VIP-Grinder.

9.3 NiP-Grinder không chịu trách nhiệm về hậu quả do sự cố của bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào, được quản lý trực tiếp hoặc thuê ngoài, điều này có thể dẫn đến giảm tổng hoặc một phần vào việc truy cập các dịch vụ của nó.

9.4 VIP-Grinder không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với thiệt hại cho người dùng hoặc bên thứ ba phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ một lỗi, in sai, trục trặc phần mềm trên trang web VIP-Grinder hoặc của bất kỳ chi nhánh và/hoặc đối tác nào của nó .

10. Câu hỏi và khiếu nại

10.1 Bạn có nên có bất kỳ câu hỏi nào không, vui lòng gửi e-mail đến dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại hỗ trợ@vip-rinders.com.

10.2 Bạn có cảm thấy không hài lòng với chất lượng hoặc sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, vui lòng gửi e-mail tại hỗ trợ@vip-rinders.com. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giải quyết các khiếu nại trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được.

11. Luật điều hành và quyền tài phán

11.1 Văn bản tiếng Anh của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ là phiên bản xác thực và ràng buộc duy nhất, ngay cả khi văn bản sẽ được dịch sang các ngôn ngữ khác. Các tiêu đề cho các T & C này sẽ không ảnh hưởng đến cách giải thích của nó.

11.2 Trong trường hợp mọi điều khoản và điều kiện này được coi là bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào không thể thực hiện được hoặc không hợp lệ, điều khoản có liên quan sẽ được sửa đổi để cho phép nó được thực thi theo ý định của văn bản gốc ở mức độ tối đa được phép theo luật áp dụng. Tính hợp lệ và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của các T & C này sẽ không bị ảnh hưởng.

11.3 Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Malta. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các T & C này sẽ phải tuân theo thẩm quyền của các tòa án Malta.